Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego – MAK+
2. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
3. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług biblioteki.
4. Zbiory Biblioteki Sichowskiej podzielone są na trzy księgozbiory w stosunku do których stosuje się odmienne zasady korzystania.  Są to zbiory w Bibliotece Radziwiłłowskiej,  Francuskiej i Ogólnej.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 2
1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
2. Do materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece Radziwiłłowskiej i Francuskiej dostęp jest ograniczony.
3. Do zbiorów znajdujących się w Bibliotece Ogólnej dostęp jest wolny.
4. Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Ogólnej, umożliwia korzystanie ze sprzętu biurowego i komputerowego a także odpłatnie ich reprografię.
5. Biblioteka jest otwarta od 1 kwietnia do 31 października w środy, czwartki, piątki i soboty od 12:00 do 18:00. W pozostałym dniach tylko za uprzednim zgłoszeniem.
§ 3
1. Czytelników korzystających ze zbiorów  Biblioteki Ogólnej na miejscu obowiązuje:
-zachowanie ciszy
-zakaz spożywania posiłków
-zakaz wynoszenia wydawnictw na zewnątrz zespołu pałacowo-parkowego Domu i Biblioteki Sichowskiej
- obowiązek odniesienia materiałów na miejsce pobrania.
§ 4
1. Korzystanie z zasobów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
a.    nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,
b.    wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
c.    uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
d.    usługi reprograficzne
§ 5
1. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.
§ 6
1.  Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
2.  Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
3.   Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania,
§ 7
1. Biblioteka służy czytelnikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.
2. Jednorazowo czytelnik  możne wypożyczyć  do 3 książek.
3. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc.
4. Za zgodą Biblioteki można ją prolongować na kolejny okres, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Prolongaty można dokonać dwukrotnie.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
§ 8
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik.
3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
5. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 7 ust 3, Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
6. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
7. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 9
1.Zabrane podczas przeszukiwań niepotrzebne książki należy odłożyć na wolną półkę
2. Dla  ułatwienia poszukiwań, każda książka z danej dziedziny oklejona jest innym kolorem nalepki.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W BIBLIOTECE RADZIWIŁŁOWSKIEJ I FRANCUSKIEJ

§ 10
1. Zwiedzenie i korzystanie z Biblioteki Radziwiłłowskiej i Francuskiej może odbywać się wyłącznie na miejscu w obecności opiekuna biblioteki  bądź samodzielnie po otrzymaniu karty bibliotecznej i jej złożeniu lub pozostawieniu dowodu tożsamości opiekunowi biblioteki na czas korzystania.
2.  Czytelników korzystających ze zbiorów  Biblioteki Radziwiłłowskiej  i Francuskiej  na miejscu obowiązuje:
-zachowanie ciszy
-zakaz spożywania posiłków
-zakaz wynoszenia wydawnictw na zewnątrz
3. Wykorzystane materiały czytelnik odkłada na miejsce pobrania.

SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW WTÓRNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA AUTORSKIEGO

§ 11
1. Czytelnicy mają prawo do odpłatnego wykonywania – w granicach określonych przez prawa autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – kopii artykułów z czasopism, fragmentów książek z wyjątkiem kopiowania:
- fragmentów rękopisów i starych druków
- egzemplarzy będących w złym stanie zachowania
- wydawnictw wydanych przed 1945 r.
2. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych może odbywać się jedynie na terenie zespołu parkowo-pałacowego Domu i Biblioteki Sichowskiej.
3. Wysokość opłat określa cennik opłat, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 12
1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
2. Sprawy sporne rozstrzyga Prezes Domu i Biblioteki Sichowskiej lub osoba upoważniona
3 . Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem  1 maja 2012 roku.

Załącznik nr 1
REPRODUKCJA MATERIAŁÓW
Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.) kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (do 22 stron).
Cennik